Etický kodex ČNB

Přepis etického kodexu České národní banky

Peníze´

Česká národní banka - etický kodex

Článek 1

Česká národní banka (dále jen "ČNB") je významnou institucí státu s klíčovým postavením v bankovním a finančním sektoru. Proto se zaměstnancům ČNB ukládá dodržovat pravidla profesionální etiky stanovená na základě § 50 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., tímto Etickým kodexem České národní banky (dále jen "Kodex").

Článek 2

Zaměstnanec vědomě nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 238/1992 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem jeho zaměstnání v ČNB. Soukromý zájem zahrnuje výhodu pro něj, jeho rodinu, nebo jinou osobu.

Článek 3

Zaměstnanec žádným způsobem nezneužije svého pracovního zařazení, informací, které má v souvislosti se svým zařazením k dispozici, osobních kontaktů, které v rámci svého postavení v ČNB získal, svých pravomocí a vlivu ve prospěch svůj nebo osoby uvedené v článku 2.

Článek 4

Hrozí-li zaměstnanci, že při výkonu jeho zaměstnání může dojít ke střetu zájmů, nebo došlo-li již ke střetu zájmů, ihned přestane vykonávat úkony ve věci, kromě těch, které nesnesou odkladu a nelze je zajistit jiným způsobem, a bezodkladně informuje jemu nadřízeného zaměstnance. Ředitel sekce, ředitel samostatného odboru nebo ředitel pobočky o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje člena bankovní rady ČNB dohlížejícího nad činností jím řízeného útvaru, člen bankovní rady ČNB informuje bankovní radu ČNB. Uvedení vedoucí zaměstnanci také informují Etickou komisi ČNB dle článků 9 a 10 Kodexu.

Článek 5

V případě, že je zaměstnanec požádán nebo jinak ovlivňován, aby jednal v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy ČNB nebo tímto Kodexem, důrazně a jednoznačně odmítne takové jednání a v závažných případech neprodleně oznámí tuto skutečnost s uvedením podrobností svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Ředitel sekce, ředitel samostatného odboru nebo ředitel pobočky bez zbytečného odkladu oznamuje takovou skutečnost členu bankovní rady ČNB vykonávajícímu dohled nad činností jím řízeného útvaru, člen bankovní rady ČNB bankovní radě ČNB. Uvedení vedoucí zaměstnanci také informují Etickou komisi ČNB dle článků 9 a 10 Kodexu.

Článek 6

Při správě svého majetku má zaměstnanec vždy na zřeteli, že jakékoliv jeho větší finanční investice a zejména pak operace na finančních trzích mohou být, s ohledem na charakter činnosti a postavení ČNB, za určitých okolností i předmětem podezření ze zneužití neveřejných informací. Proto při správě svého majetku postupuje s nejvyšší obezřetností a vždy se snaží předvídat možné následky, aby se vyvaroval nepříznivých dopadů na své dobré jméno a pověst ČNB.

Článek 7

Zaměstnanci ČNB ohlašují písemně nebo v elektronické podobě každé nabytí nebo pozbytí investičního nástroje (§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) nebo realizaci obchodu s cizí měnou za účelem zhodnocení Etické komisi ČNB podle článků 9 a 10 Kodexu. V případě, že podle příslušné smlouvy zaměstnanec nabývá konkrétní investiční nástroj opakovaně v pravidelných intervalech a za stejnou nebo obdobnou cenu, splní povinnost podle věty první ohlášením prvního nabytí spolu s informací, že jde o tento případ. Zaměstnanec dále informuje Etickou komisi ČNB o uzavření rámcových smluv a smluv o správě portfolia.

Článek 8

V případě investičních nástrojů,

  • u kterých byla podána žádost o přijetí k obchodování na veřejný trh nebo které jsou předmětem řízení o vyloučení z veřejného trhu nebo které byly přijaty k obchodování na veřejný trh nebo vyloučeny z obchodování na veřejném trhu šedesát dnů před uskutečněním transakce,
  • emitovaných společnostmi, které jsou právě předmětem správního řízení, kontroly nebo jiného šetření ČNB,
  • které jsou předmětem veřejné nabídky, oznamovací povinnosti, nabídky převzetí nebo jiné povinnosti podle obchodního zákoníku do doby zveřejnění,
  • u kterých je podezření na zneužití neveřejné informace nebo manipulace trhem
nesmí zaměstnanec ČNB, který se o takovém řízení, skutečnosti nebo kontrole dozví, po dobu, po kterou probíhá řízení a po kterou je příslušná informace neveřejná, provést s takovým investičním nástrojem transakci. To neplatí, jestliže taková transakce proběhla na základě investičního rozhodnutí, které nečiní přímo zaměstnanec ČNB (např. v případě obhospodařování portfolia investičním fondem, správcem portfolia nebo v případě trvalých nebo dlouhodobých příkazů k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů).

Článek 9

Zřizuje se Etická komise ČNB (dále jen "Komise") jako poradní orgán bankovní rady ČNB ve smyslu čl. 28 Organizačního řádu ČNB. Členy Komise jsou člen bankovní rady určený bankovní radou ČNB (předseda Komise) a tři zaměstnanci ČNB, z nichž jeden je navržen odborovou organizací. Členy Komise jmenuje bankovní rada ČNB na funkční období dvou let s možností opakovaného prodloužení mandátu. Komise projednává záležitosti související s plněním informační povinnosti zaměstnanců podle článku 7 tohoto Kodexu, případy porušení pravidel stanovených Kodexem a případy stanovené v článcích 4 a 5 Kodexu, a to i z vlastního podnětu členů Komise nebo z podnětu ostatních vedoucích zaměstnanců ČNB. Komise si vždy vyžádá vyjádření dotčeného zaměstnance a podle potřeby může požádat o přešetření samostatný odbor interního auditu. Je-li dotčeným zaměstnancem člen Komise, nezúčastní se projednávání své věci, s výjimkou vyjádření. Komise podle závažnosti navrhuje bankovní radě ČNB, členům bankovní rady a dalším vedoucím zaměstnancům ČNB příslušná opatření. Členové Komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přijdou při výkonu své funkce do styku.

Článek 10

Plnění ohlašovací povinnosti podle článku 7 a hlášení zjištěných porušení tohoto Kodexu Komisi se provádí elektronicky prostřednictvím tajemníka Komise, jímž je zaměstnanec samostatného odboru interního auditu určený ředitelem tohoto samostatného odboru, zajišťující současně organizační a administrativní záležitosti spojené s činností Komise. Plnění ohlašovací povinnosti zaměstnanci provádějí na zvláštní e-mailové adrese zřízené k tomuto účelu samostatným odborem interního auditu.

Článek 11

Porušení ustanovení tohoto Kodexu je porušením povinnosti stanovené v § 50 odst. 4 zákona o České národní bance č. 6/1993 Sb., ve znění zákona č. 57/2006 Sb.

Článek 12

Bankovní rada ČNB projednala a schválila tento Kodex na svém jednání konaném dne 23. března 2006.

Článek 13

Zrušuje se Etický kodex zaměstnanců ČNB ze dne 22. května 2003.

Článek 14

Tento Kodex nabývá účinnosti dne 1. dubna 2006.Text etického kodexu ČNB je doslovně převzat z http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/o_cnb/poslani_a_funkce/eticky_kodex.html

peníze.org › › › banky › › › ČNB › › › etický kodex

Pořiďte si mezinárodní účet zdarma - a vydělávejte s ním.

MoneyBookers